Skolas prioritātes

VENTSPILS 3.PAMATSKOLAS VIRSMĒRĶIS 2023./2024.m.g.

Pašvadīta mācību procesa, un prasmju stratēģijas pilnveidošana, kritiskās domāšanas attīstīšana,  lai stiprinātu izglītojamo mācību rezultātu un motivācijas sistēmu.

  1. Kvalitatīva pāreja uz mācībām latviešu valodā 1.,4.,7. klasēs, pilnvērtīgi  realizējot valsts satura un lingvistisko reformas.
  2. Veiksmīgas skolas akreditācijas procedūras sagatavošana, nodrošinot analītiskās, prognostiskās un plānošanas darbības kvalitāti.
  3. Katra skolēna attīstības dinamikas saglabāšana un paaugstināšana, pilnveidojot ārpusstundu aktivitātes STEM – jomā augsti motivētiem izglītojamiem, kā arī bērniem ar mācīšanās grūtībām.