Erasmus +

2023.m.g. skola īstenos 3 Erasmus+ projektus:

  1. Erasmus + KA1 projekts “Experimental learning through outdoor education”.  Profesionālās pilnveides kursi skolotājiem “Outdoor learning and adventure education”
  2. Erasmus + Ka210 projekts “O.U.T.S.I.D.E.” Outdoor Understanding Through Sustainable and Innovative Discovery and Education. Āra izglītība.
  3. Erasmus + Ka210 projekts “Inclusion through creativity”. Iekļaujošās izglītības realizācija skolā.

Erasmus + projekts “European Future – Skills“, kuru mēs īstenojam 2020./2021., 2021./2022.m.g. un 2022./2023.m.g. kopā ar 7. un 8.klašu skolēnu komandu

Interaktīvā projektu dalībnieku karte

Cilvēki savas dzīves vidū ir piedzīvojuši strauju jaunu tehnoloģiju un politiskā konteksta attīstību. Mūsu skolēni, kuri atrodas savas karjeras sākumā, var saskarties tikai ar šīm pastāvīgajām pārmaiņām tehnoloģijās un darba pasaulē ar atvērtumu un tālredzību.

Par projektu:

Kvalitatīvai izglītībai un nepieciešamo prasmju izpratnei nepieciešams palīdzēt  skolēniem sagatavoties turpmākajai dzīvei vienotā Eiropā un būt par atbildīgiem, kritiskiem, radošiem un multivalodīgiem pilsoņiem.

Aptaujas, projekta darbs, semināri, kursi un kopīga pieredze palīdzēs stiprināt Eiropas kohēziju.

Mūsu partnerskolām ir dažāda specializācija, un tās dalīsies savās zināšanās ar partneru grupām darbnīcās, izmantojot modernas mācību metodes un digitālos plašsaziņas līdzekļus.

Mērķi:

Darba uzdevumus realizēs visi partneri, izmantojot modernās tehnoloģijas mācīšanā un dažādas mācīšanas metodes.

Iesaistīto valstu skolēnu un skolotāju grupas strādās semināros par valodu prasmēm, kritisko domāšanu, sociālajām prasmēm, lēmumu pieņemšanu, komandas darbu, radošo domāšanu, praktisko jaunradi, uzņēmējdarbību, vadību, komunikāciju, digitālajām prasmēm, problēmu risināšanu.

Darba process:

Pienākumi katras partnerskolas Projekta vadībai:

● Igaunija: mācību pasākumu attēlu un video apkopošana un pārvaldība/projekta noslēguma video izveide.

● Vācija: e-sadraudzības platformas veidotājs un koordinators.

● Grieķija: atbildīga par novērtēšanu (datu apkopošana un analīze un rezultātu publicēšana TwinSpace).

● Latvija: atbildīga par Europass mobilitāti.

● Portugāle: projekta aktivitāšu kopsavilkums.

● Spānija: blogs un apmācības, eTwinning.

Katras valsts koordinatori ir atbildīgi par grupu vadītāju darbību un rezultātu kvalitāti. Kvalitātes pārbaudi veiks arī skolu vadītāji, kas regulāri saņems ziņojumus par visiem īstenošanas posmiem un darbībām.

Paredzamie rezultāti

Platforma TwinSpace tiks izmantota, lai publicētu materiālus un apmācību portfeli nākamajām darbnīcām mūsu skolās un partneriem ārpus tām. Šis E-Twinning projekts ir daļa no Erasmus + KA 2 projekta.

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 2018-1-FR01-KA229-047680_3

 

Erasmus + skolu partnerība (KA229 – School Exchange Partnerships)

Līguma Nr. 2018-1-FR01-KA229-047680_3

Projekta fokuss: labas prakses apmaiņa

Projekta nosaukums EN: Gender in Equality – Empowering women in today’s Europe

Projekta nosaukums LV: Dzimumu vienlīdzība – sieviešu tiesības mūsdienu Eiropā

Projekta sākuma datums: 2018.gada 1.septembrīs

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta beigu datums: 2020.gada 31.augusts

Dalībvalstis: Francija (koordinators), Latvija, Rumānija, Portugāle

Projekta darba valoda: angļu

Projekta būs 4 mobilitātes:

  1. Portugāle – tēma “Sieviete ģimenē”

26.11.2018. – 30.11.2018.

  1. Latvija – tēma “Sieviete un darbs”

25.03.2019. – 29.03.2019.

  1. Rumānija – tēma “Sieviete kultūrā un sportā”

2019.gada oktobrī

  1. Francija – tēma “Sieviete politikā”

2020.gada martā

Projekta laikā būs realizētas dažādas aktivitātes skolā un ārzemēs: konkursi, mācību ekskursijas, starppriekšmetu saites un caurviju kompetences attīstīšana stundās un ārpus tās, diskusiju organizēšana, radošās darbnīcas, prezentācijas mākslas apgūšana, 4 konferences.